Õppeprotsess

Õppeprogramm

Pakkudes käesolevat õppeprogrammi, on meie sooviks, et õpilane valdaks inglise keelt teise keelena. Selle saavutamine on võimalik, õpetades õppeaineid inglise keeles. Seejuures toetuvad õpilased teadmistele, mis on omandatud emakeeles, meie aga kasutame unikaalseid materjale ja Homse Päeva Kooli metoodikat.
Õppeprotsessi käigus eespool nimetatud metoodika põhjal, omandavad õpilased õppematerjali mõlemas keeles. Peale selle aitame neil välja töötada iseseisva töö ja enesekontrolli harjumusi.

Homse Päeva Kooli metoodika lähtub individuaalse lähenemise vajalikkusest iga õpilase suhtes, s.t. selles kasutatakse aktiivselt individualiseeritud õppimise metoodikat inglise keeles õpitavates õppeainetes. Asudes oma individuaalses töökohas (õppeboksis), jõuab iga õpilane õpitavates ainetes edasi vastavalt oma isiklikule tempole, saades igal hetkel vajalikku abi õpetajalt. See annab õpetajale võimaluse läheneda igale õpilasele paindlikult, arvestades tema individuaalseid psühholoogilisi ja edasijõudmise võimalusi.

Seega, nimetatud programm on orienteeritud nii kõrge edasijõudmistaseme kui ka keskpäraste ja nõrkade õpitulemustega õpilastele. Individuaalses tempos edasiliikumine ei tähenda madalamate õpitulemustega õpilase tõsist mahajäämist õppeainetes. Õpetaja (superviisor) ja tema abi (monitoorija) reguleerivad akadeemilist balanssi pideva jälgimise (monitooringu) abil, stimuleerides õpilast vastavalt tema individuaalsetele huvidele ja võimetele.

Vastutuse kasvatamist õpilastes ja õppimistegevuse monitooringut teostatakse järjepidevalt, seades õpilastele igaks päevaks eesmärgid ja andes ülesandeid viies õppeaines: matemaatikas, inglise keeles, loodusloos, ühiskonnateaduses ja terminoloogias. Diagnostilise testimise tulemuste ja õpilaste töökogemuste alusel esimese õppekuu jooksul, osutab õpetaja õppijaile kvalifitseeritud abi igapäevaste õppeülesannete mahu planeerimisel. Õppematerjalid – peisid – mis kujutavad endast tekstilist informatsiooni kandvate õpikute kombinatsiooni, harjutusülesandeid, kontrollülesandeid, testi (teste) oma teadmiste ja võimete määramiseks ning lõplikku testi, annavad õpetajale ja monitorile (monitoorijale) võimaluse pidevalt kontrollida õpilase tööd, toetades seejuures tema initsiatiivi ja vastutust oma õpingute eest.

Peale kindla ülesanneteploki – peisi – täitmist õpilaste poolt, antakse neile võimalus teostada selgeksõpitud ülesannete iseseisvat kontrolli. Õpetaja loal lähevad õpilased kontrollimislaua juurde (kontroll toimub seistes) ja kontrollivad oma vastuseid vastustega peisides – võtmetes, tehes valede vastuste puhul vastavaid märkmeid. See annab õpilasele võimaluse koheselt saada tagasisidet ja näha, kuivõrd õigesti saavad nad õpitavast materjalist aru.

Homse Päeva Kooli metoodika, mille alusel me töötame, kasutab oma metoodilises lähenemises VIIT ÕPETAMISE SEADUST, mida võib formuleerida järgmiselt:


  1. Õpilane peab asuma sellisel materjali keerukuse astmel, milles ta on võimeline õppematerjalist aru saama ja seda omandama.

  2. Õpilane peab endale seadma mõistlikud eesmärgid, milliseid ta on võimeline ettenähtud ajaperioodi jooksul täitma.

  3. Õpilane peab olema allutatud kontrollile ja tal peab olema stiimul õpitava materjali omandamiseks ja selle praktiliseks kasutamiseks.

  4. Õpilane peab õppima hindama oma teadmiste mahtu, selleks et saavutada kindlate ajaperioodide vältel edasisi tulemusi.

  5. Õpilane peab olema premeeritud vastavalt oma töö tulemustele .

Kooliprogrammis on tähtis osa tööl vanematega. On väga tähtis, et vanemad saaksid hästi aru programmi sisust, metoodikast, eesmärkidest ja ülesannetest. Selleks korraldatakse vanematele spetsiaalseid koolitusi, mis aitavad neil oma lastele osutada efektiivset abi kasvatuse ja õppimise küsimustes. Juhul, kui diagnostilise atesteerimise tulemuste põhjal õpilane ei ole näidanud teadmisi, mis vastavad tema ea tasemele, tuleb sellest informeerida vanemaid.

Selleks näeme ette kahte võimalust:

1) Kui heade võimetega õpilane asus keelt õppima hiljem, on võimalik suurendada tema igaaastast koormust (seejuures ületamata riiklikult lubatud norme).

2) Kui õpilasel ei ole häid keeleõppe võimeid, siis on võimalik õppeprotsessi pikendada nii, et keelekursus saaks lõpetatud kindlaks tähtajaks.

Praktika on näidanud, et kui õpilane ja tema vanemad mõistavad juba algusest peale püstitatud ülesandeid, siis õppetegevust üheskoos planeerides saavutavad nad kergemini oodatavaid tulemusi.

Meie poolt pakutavat Homse Päeva Kooli Mudeli programmi teostatakse huvikooli raamides.