Õppeleping

Villi Nõmmiku Erahuvikooli õppeleping

Kuupäev: 12th juuli 2024

Villi Nõmmiku Erahuvikool OÜ, registrikoodiga 16004098, asukohaga Jaama tn 9, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41533 mida esindab juhatuse liige Villi Nõmmik (edaspidi: Villi Nõmmiku Erahuvikool), ja õpilase seaduslik esindaja (edaspidi Esindaja) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT
Kool kohustub andma heatasemelist võõrkeelealast koolitust, inglise keele repetiitoriteenused, vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale (õppeasutuses kinnitamise dokument: 217492. Õppekava nimetus:”Inglise keel”), tunniplaanile ja vastava grupi tasemele ja õppemahule ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus (edaspidi „Leping“) sätestatud korras tasuma.
2. ÕPPETÖÖ
2.1. Õppetöö algab iga aasta 1 septembris, (võib ka liituda õppetööga iga nelja perioodi alguses).
2.2. Õppetunnid, keele repetiitoriteenusted, toimuvad õppetöö tunniplaani alusel, 2 korda nädalas.
2.3. Õppetöö mahtu arvestatakse astronoomilistes tundides, kus üks astronoomiline tund on 60 minutit.
2.4. Õppetöö ei toimu riiklike pühade ajal ja talve koolivaheaegadel (kaks nädalat). Suvel üldjuhul õppetööd ei toimu, kui pole kokku lepitud teisiti.
3. ÕPPEMAKS
3.1. Õppemaksu arvestamise ja tasumise kord
3.1.1. Õppemaksu suurus on 85,40 eurot kuus (summa koos käibemaksuga 22%). (kaasa arvatud riigipühad ja talve koolivaheaeg (kaks nädalat)
3.1.2. Õppemaks peab olema õpilase esindaja poolt tasutud sihtasutuse arvelduskontole iga kuu 20.-ks kuupäevaks jooksva õppekuu eest. Arve saadetakse lapsevanema e-posti aadressile,
3.1.3. Õppemaks ei sisalda õppematerjalide (töövihikute jms.) maksumust. Õppevahendite maksumus on 218,00 euro aastaks (summa koos käibemaksuga 9%) ja kui leping lõpetatakse õpilase esindaja soovil enne õppeperioodi lõppu, õppevahendite maksu ja õppematerjalid ei tagastata.
3.1.4 Õpilase puudumine tundidest ei vabasta Esindajat õppemaksu maksmise kohustusest, Õpilase puudumisel tunnist, sõltumata selle põhjusest, loetakse tund toimunuks. Tundide järeletegemist ei toimu, välja arvatud õpetaja enese intitsiatiivil ja vabast ajast.
3.1.5. Haiguse tõttu puudunud õppijal on võimalik vahele jäänud õppetunnid järele teha õppija/õppija esindaja ja õpetaja kokkuleppel.
3,1.6. Juhul, kui tund jääb ära õpetaja tõttu, tehakse tund järele mõlemale poolele sobival ajal õppeaasta jooksul.
3.1.7. Haiguse tõttu õppetegevusest puudumise korral vabastatakse õpilane kalendrikuu poolest õppemaksu kohustusest juhul, kui õpilase puudumine ületab 20 järjestikust päeva kalendrikuus ja Esindaja esitab puudutud perioodi kohta arstitõendi ja avalduse. Teine pool õppemaksust, kuulub tasumisele kogu õppeperioodi vältel.
4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Villi Nõmmiku Erahuvikoolil on õigus:
4.1.1. Lõpetada leping, kui osaleja ei ole kuu eest tasunud õppemaksu;
4.1.2. Muuta ühepoolselt õppemaksu suurust, teatades sellest esindajale vähemalt kuu aega ette.
4.1.3 Osaleja on kohustus lepingu lõppemisest õigeaegselt teatada. Lepingu lõppemisest tuleb teatada kuu aega ette. (30 päeva)
4.1.4 Muudatuste tegemine individuaaltundide plaanis toimub õpetaja ja õpilase eelneval kokkuleppel.
4.1.5. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.
5. LÕPPSÄTTED
5.1 Leping jõustub esitamise hetkest ja kehtib kuni koolituse lõpuni.
5.2 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
5.3 Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
5.4 Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.
5.5. Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest üks jääb Villi Nõmmiku Erahuvikoolile ja teine
esindajale.

6. Poolte kontaktandmed ja allkirjad

Nimi: Villi Nõmmik (Villi Nõmmiku Erahuvikooli direktor)
Telefon: (+372)53440988
E-post: villi.nommik@gmail.com


Villi Nõmmiku Erahuvikool OÜ
Registrikood – 16004098