Õppekava

Õppeaja kestus ja õpingute alustamise tingimused...

ÕPPEAJA KESTUS JA EESMÄRK:

1. Õppeaasta (õppeperiood) kestab 01.09 – 01.06.
2. Õpetamise eesmärk: inglise keele praktiline oskus.


ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

1. Õpetamise tingimused:
Õppijad võetakse kooli vastu nende huvi ja diagnostilise testimise alusel. Selle läbiviimine on õpilaste kooli vastu võtmise eeltingimus.
See eraldab õpilased kahe taseme järgi:

1. Õpilased, kes astuvad esimesse või ettevalmistavasse klassi.
2. Õpilased, kes tulevad teistest koolidest vanema õppija tasemele.

Esmasel juhul pakutakse õppijale spetsiaalselt väljatöötatud testi: KOORDINEERIMISKATSE ja ÕPPIJA ÕPPETÖÖKS VALMIDUSE TEST.

Teisel juhul (õppijad, kes asuvad vanematesse klassidesse) räägime konkreetsete õppeainete testimisest, et välja selgitada teadmiste tase, ja inglise keele oskuse tase, kasutades teste, mis on spetsiaalselt ette valmistatud Homse Päeva Kooli integreeritud kursuste jaoks. (Inglise keele kirjalik ja suuline valdamine peab olema piisav, et omandada vastavat materjali igas aines). Põhinedes sellele diagnostilisele testimisele pakutakse õppijatele materjalid (peisid), mis ainult ei vasta nende vanuse tasemele, vaid ka mille sisuga nad on suutelised hakkama saama. See saavutatakse diagnostilise testimise abil.

Õppijate üleviimine ühest klassist järgmisesse toimub ainult läbitud õppematerjali täielikul omandamisel. Minimaalseks nõudmiseks on 90% omandamine noorematel tasemetel (kuni neljanda klassini) ja mitte vähem kui 80% omandamine vanematel tasemetel. Protsendilisi näitajaid on lihtne teisendada traditsioonilisteks hinneteks üldhariduskooli viiepallisüsteemis

2. Õppematerjalide (peiside) garanteerimine.
3. Individuaalse õppekava koostamine vastavalt lapse vajadustele ja võimalustele.
4. Lapse individuaalsete huvide arvestamine.
5. Erinevate tehniliste võimaluste kasutamine.

ÕPPEAINETE LOEND JA ÕPPEMATERJALIDE MAHT:

Ühine õppedistsipliin: Inglise keel.
Õpetatakse 5 jaos ( ainesuunas):

1. Word Building (sõnaehitus)
2. Social Studies ( humanitaarteadus)
3. Science ( teadus)
4. English (inglise keele grammatika)
5. Arvutiterminoloogia õppimine

 


ÕPPEKAVA SISU ÕPPEAASTATE LÕIKES:

Alates esimesest õppeaastast (esimesest veerandist), alustavad õppijad õppimist „A.B.C. Learning to read“ (ABC Õpime lugema) õppeprogrammi alusel, mis on jagatud 12 õppenädala vahel. See programm kindlustab õppija ettevalmistuse foneetiliseks lugemiseks inglise keeles. Nende 12 nädala jooksul töötavad lapsed sõnamoodustamise peisidega #1001-1012.
Niipea kui õppija on lõpetanud programmi „A.B.C. Learning to read“ (Lugemise õppimine Eisi ja Kristiga), olles omandanud inglise keele tähestiku ja olles täitnud lõputesti (Post Test) sajaprotsendiliselt, alustab ta inglise keele ja alusteaduste peisidega, alustades #1001, samal ajal saades õppimise käigus inglise keele kõnepraktikat. Sellest momendist alustab laps Homse Päeva Kooli programmi õppimist oma individuaalses tempos, õppides ja omandades inglise keele õigekirja, grammatikat, lugemise ja tõlkimise harjumust, valdab inglise keele sõnavara, et õppida esteetilisi teadusi, nagu ümbritsev maailm, bioloogia, astronoomia, botaanika, geograafia, anatoomia, keemia, füüsika, ökoloogia, jne, ja sotsiaalseid teadusi, nagu ajalugu ja tehnoloogia (peisid). Homse Päeva Kooli programm toetab tasakaalu, mis on vajalik teadmiste, oskuste ja võimete omandamiseks inglise keeles, sellega kindlustades vajaliku ettevalmistuse eluks tehnoloogiliselt täiustuvas maailmas.

 

 

ÕPPEMATERJALI MAHT:

1. Õppematerjali maht valitakse paindliku õpetamise alustel.
2. Õpetamise maht sõltub lapse individuaalsetest võimetest.
3. Tundide arv nädalas määratakse kindlaks õpilase isikliku valiku ja võimaluste põhjal:
miinimum: 2 akadeemilist tundi nädalas ( 45+45 minutit)
maksimum: 5 kahe akadeemilise tunni pikkust tundi nädalas
Kokku: 10 akadeemilist tundi.
4. Õppeainete maht määratletakse peiside arvuga.
12 peissi aastas igas jaos ( ainesuunas) – kokku 60 peissi aastas.
5. Teadmisi määratlev arvestuslik pall – %.
Miinimum – 85 %
Maksimum – 100 %.
Protsendiline arvestuspall on kindlaks määratud õppesüsteemi „ School of Tomorrow“ alusel.

 

ÕPPEKAVAL ÕPPIMINE EELDAB:

Õpilase jaoks on nõutav üldiste teadmiste valdamine vastavalt vanusetasemele, samuti õppimisoskus, visadus ja soov õppida.
Õppija peab oskama vaikselt istuda, et vastu võtta informatsiooni akadeemilise tunni jooksul. Samuti peab oskama lugeda ja kirjutada oma emakeeles.
Õppijal peab olema suhtlemisoskus omaealiste laste ja täiskasvanutega (õpetaja). Õppija peab olema tuttav ühiskondlike eetiliste ja esteetiliste käitumise oskustega. Õppija peab ka täitma õpetaja poolt õppeprotsessi jooksul antud korraldusi, harjutusi ja ülesandeid.

AINEKAVAD:

Kasutame ühist „ School of Tomorrow“ õppeprogrammi.

ÕPPEAINETE VALIKU VÕIMALUSED JA TINGIMUSED:

Kuna õppedistsipliin on kõigile üks, langeb ära valikuvajadus.

 

ÕPPEETAPPIDE JA ERAKOOLI LÕPETAMISE NÕUDED:

Kuna õpetamine toimub individuaalsetel alustel, on ka õpilase üleminek järgmisele tasandile (kursuselt kursusele) paindlik. Eduka õppetestide läbimise korral toimub üleminek uuele õppetasandile õppeaasta algust või lõppu arvestamata.
Õppeasutuse lõpetamine toimub peale „School of Tomorrow“ programmi täielikku omandamist ja peale „School of Tomorrow“ kõigi programminõuetele vastava eksamitesti edukat läbimist.