Meie metoodika

Meie kooli metoodika

Homse Päeva Kooli metoodika, mille alusel me töötame, kasutab oma metoodilises lähenemises VIIT ÕPETAMISE SEADUST, mida võib formuleerida järgmiselt:
1. Õpilane peab asuma sellisel materjali keerukuse astmel, milles ta on võimeline õppematerjalist aru saama ja seda omandama.
2. Õpilane peab endale seadma mõistlikud eesmärgid, milliseid ta on võimeline ettenähtud ajaperioodi jooksul täitma.
3. Õpilane peab olema allutatud kontrollile ja tal peab olema stiimul õpitava materjali omandamiseks ja selle praktiliseks kasutamiseks.
4. Õpilane peab õppima hindama oma teadmiste mahtu, selleks et saavutada kindlate ajaperioodide vältel edasisi tulemusi.
5. Õpilane peab olema premeeritud vastavalt oma töö tulemustele.


Kooliprogrammis on tähtis osa tööl vanematega. On väga tähtis, et vanemad saaksid hästi aru programmi sisust, metoodikast, eesmärkidest ja ülesannetest. Selleks korraldatakse vanematele spetsiaalseid koolitusi, mis aitavad neil oma lastele osutada efektiivset abi kasvatuse ja õppimise küsimustes. Juhul, kui diagnostilise atesteerimise tulemuste põhjal õpilane ei ole näidanud teadmisi, mis vastavad tema ea tasemele, tuleb sellest informeerida vanemaid. Selleks näeme ette kahte võimalust:
1. Kui heade võimetega õpilane asus keelt õppima hiljem, on võimalik suurendada tema igaaastast koormust (seejuures ületamata riiklikult lubatud norme).
2. Kui õpilasel ei ole häid keeleõppe võimeid, siis on võimalik õppeprotsessi pikendada nii, et keelekursus saaks lõpetatud kindlaks tähtajaks.


Praktika on näidanud, et kui õpilane ja tema vanemad mõistavad juba algusest peale püstitatud ülesandeid, siis õppetegevust üheskoos planeerides saavutavad nad kergemini oodatavaid tulemusi.
Meie poolt pakutavat Homse Päeva Kooli Mudeli programmi teostatakse huvikooli raamides.