Mis me pakkume

Meie sooviks on, et õpilane valdaks inglise keelt teise keelena. Selle saavutamine on võimalik, õpetades õppeaineid inglise keeles. Seejuures toetuvad õpilased teadmistele, mis on omandatud emakeeles, meie aga kasutame unikaalseid materjale ja Homse Päeva Kooli metoodikat.

Homse Päeva Kooli metoodika lähtub individuaalse lähenemise vajalikkusest iga õpilase suhtes, s.t. selles kasutatakse aktiivselt individualiseeritud õppimise metoodikat inglise keeles õpitavates õppeainetes. Asudes oma individuaalses töökohas (õppeboksis), jõuab iga õpilane õpitavates ainetes edasi vastavalt oma isiklikule tempole, saades igal hetkel vajalikku abi õpetajalt. See annab õpetajale võimaluse läheneda igale õpilasele paindlikult, arvestades tema individuaalseid psühholoogilisi ja edasijõudmise võimalusi.

Seega, nimetatud programm on orienteeritud nii kõrge edasijõudmistaseme kui ka keskpäraste ja nõrkade õpitulemustega õpilastele. Individuaalses tempos edasiliikumine ei tähenda madalamate õpitulemustega õpilase tõsist mahajäämist õppeainetes. Õpetaja (superviisor) ja tema abi (monitoorija) reguleerivad akadeemilist balanssi pideva jälgimise (monitooringu) abil, stimuleerides õpilast vastavalt tema individuaalsetele huvidele ja võimetele.

Vastutuse kasvatamist õpilastes ja õppimistegevuse monitooringut teostatakse järjepidevalt, seades õpilastele igaks päevaks eesmärgid ja andes ülesandeid viies õppeaines: matemaatikas, inglise keeles, loodusloos, ühiskonnateaduses ja terminoloogias. Diagnostilise testimise tulemuste ja õpilaste töökogemuste alusel esimese õppekuu jooksul, osutab õpetaja õppijaile kvalifitseeritud abi igapäevaste õppeülesannete mahu planeerimisel. Õppematerjalid – peisid – mis kujutavad endast tekstilist informatsiooni kandvate õpikute kombinatsiooni, harjutusülesandeid, kontrollülesandeid, testi (teste) oma teadmiste ja võimete määramiseks ning lõplikku testi, annavad õpetajale ja monitorile (monitoorijale) võimaluse pidevalt kontrollida õpilase tööd, toetades seejuures tema initsiatiivi ja vastutust oma õpingute eest.

Peale kindla ülesanneteploki – peisi – täitmist õpilaste poolt, antakse neile võimalus teostada selgeksõpitud ülesannete iseseisvat kontrolli. Õpetaja loal lähevad õpilased kontrollimislaua juurde (kontroll toimub seistes) ja kontrollivad oma vastuseid vastustega peisides – võtmetes, tehes valede vastuste puhul vastavaid märkmeid. See annab õpilasele võimaluse koheselt saada tagasisidet ja näha, kuivõrd õigesti saavad nad õpitavast materjalist aru.