Õppeprotsess ja materjalid

Kõik meie õppematerjalid mida nimetatakse peisideks, aitavad sellele kaasa. Võtame justkui ühe paksu õpiku, näiteks loodusloo õpiku ja jagame selle 12 võrdlemisi väikeseks osaks, millest igaüks asetab õpilase ette kindla, saavutatava eesmärgi.Learn to Read with ACE & Christi Basic Kit (Grade 1) - Christianbook.com

12 peisi – see on ühe etapi tasand matemaatikas, sõnamoodustuses, loodusloos ja ühiskonnaõpetuses. Kokku teeb see 60 peisi aastas, kõikides õppeainetes. Programm omandatakse 12 õppetasandi jooksul. See on terviklik ja järjepidev kursus, milles puuduvad lüngad ja liigsed kordamised ning milles isiklik vastutus on asetatud esiplaanile. Alates esimesest õppeaastast peale õpetame lapsi seadma endale igaks päevaks kindlaid, selgeid ja konkreetseid eesmärke. Selliselt kujuneb välja püüdlikkus, terviklikkus ja oskus oma aega ratsionaalselt kasutada.

Meie juures viibib laps iseseisva õppimise keskkonnas. Seda keskkonda kutsutakse lapse office’iks
Taolised koolid on levinud üle kogu maailma. Igal õpilasel on oma töökohal oma riigi lipp, mille ta tõstab üles sel juhul, kui ta vajab õpetaja
abi, (et tulla toime esilekerkinud probleemiga). Iga õpilase ees on eesmärkide (ülesannete) kaart, millega ta igal päeval töötab. Tal ei ole vaja oodata, millal õpetaja ütleb, mida tal teha tuleb. Ta on juba enne seda seadnud endale eesmärgid. Ta läbib kavandatud viisil lehekülje lehekülje järel, iseõppimise režiimis. Õpilasel on tekstiline informatsioon, mitmesugused ülesanded, võimalus teostatud töö kontrollimiseks, kordamisküsimused, eelnev enesekontrolli võimalus ja lõplik kontrolltöö.
Kui õpilasel tekib küsimus, tõstab ta lipu. Õpetaja tuleb tema juurde, et aidata probleemi lahendamisel. Õpetaja ei vasta küsimustele, vaid aitab õpilasel leida neile (küsimustele) vastuseid, millega saavutatakse maksimaalne süvaõpe. Meil õppetöö toimub dialoogi vormis koos õpetajaga, kuid ka iseseisvalt, kus õpik on asendatud õppematerjalide ja mitmefunktsioonilise informatsioonisüsteemiga.

Õppetöö vastab tänapäeva nõuetele. Õpilased ei saa ainult teadmisi, vaid esmajärjekorras õpetatakse neid omandama teadmisi iseseisvalt, kuid ka koos inglise keele repetiitoriga kasutades kaasaegset tehnikat.

 

Meie eesmärgiks on:

1. Tingimuste loomise õpilaste multikultuurseks ja multikeelseks (multicultural and multilanguage development) arenguks. Arvame, et tulevik ei sõltu niivõrd ainult teadmiste hulgast, kuivõrd kultuuritasemest ja inimese võimetest orienteeruda ebastandardsetes situatsioonides.
2. Arvestades iga õpilase individuaalsust, aitame igal lapsel arendada enesekindlust, loomulikke talente ja loomingulisi võimeid, toetame enesedistsipliini, aitame leida oma missiooni (kutsumust) elus.
3. Aitame tundma õppida ja mõista ühiskonna käitumiseeskirju, järgida moraalipõhimõtteid, mis peegelduvad 60 ideaalses inimloomuse omaduses; nagu headus, kaastunne, loomingulisus, kindlus, paindlikkus, südamlikkus jne.